Tuesday, 27 September 2011

Il-Valletta u l-abbatini

F'dawn l-aħħar jiem staqsejt lili nnifsi x'seta' jerġgħa jgħatini l-ħeġġa li nikteb. Kien żmien antipatku fejn tħossok niexef minn kull opinjoni. Biss illum xi persuni qrib tiegħi reġgħu laqtuli l-kordi tant sensittivi għalija li jmissu lil Belti u lil niesha.

Kollox beda mill-famuż rekord kalcistiku li mill-1983 sa ġimgħa ilu, Hibernians FC kienu jħaddnu. Rekord li fl-għola livell tal-futbol Malti, rajnihom ma jitilfux 37 loghba konsekuttiva. Ġara, iżda li l-Ħadd, 18 ta' Settembru, Valletta FC irnexxielhom jilħqu l-istess rekord u allura l-konfront tal-bieraħ li nzerta kontra l-istess Hibernians, kien ifisser li Valletta FC setgħu laħqu rekord ieħor.

Kulħadd jaf x'ġara kemm fil-logħba u anki barra. Kulħadd jaf li l-capitano għamel foul ikrah, tkeccew 3 plejers beltin u Hibs rebħu din il-partita. Il-kelma ġriet ukoll li kien hemm xi partitarji Beltin li attakkaw partitarji Pawlisti. Bħalma jiġri dejjem, ilbieraħ kulħadd sar jifhem fil-futbol Malti.

Kif diġa semmejt, kien hemm min bgħat jgħidli li wara il-loghba kien hemm xi partitarji li aggredew lil Pawlisti bla ma ntervjenew il-Pulizija u f'mument ieħor, xi partitarji nfexxu jgħajjruh hekk kif rawh jiccelebra r-rebħa fi triqtu lura. Xi ħadd ieħor filwaqt li ammetta li tal-Belt jafu jghamlu l-ahjar support, tenna li tal-Belt m'huma sports xejn għax fil-final tat-trophy, ġara li ġara.

Niskanta kif nies ta' certu ntelliġenza, nies li għandhom ir-rispett komplut tiegħi jafu jkunu kapaci jgħaddu kummenti li jiġġeneraliżżaw u jitfgħu dell ikrah fuqi u beltin bħali li għalkemm ħadd u xejn ma jmissilna l-imħabba lejn Beltna u dak kollu li hu Belti, nafu nirraġunaw b'moħħ u qalb sportivi, b'moħħ u qalb intelliġenti, b'kuxjenza matura.

Nistaqsi jekk hux f'kull grupp ta' partitarji mad-dinja kollha ssibx min jitlef rasu, issib min jinfexx joffendik bil-familja u ssib min m'għandux idea ta' spirtu sportiv. Possibbli ma jimmaġinaw lil ebda partitarju Belti għaddej għall-affari tiegħu li jaqla tajjira minn partitarji opposti? Possibbli? Jew tassew minnu li l-partitarji mhux Beltin huma kollha full-time abbatini jew arkanġli?

Uħud jgħiduli "iktar int teħodhom bi kbar Pawl!". X'inhu l-punt li tant iweġġgħani?

Il-punt li jweġġa huwa li dan it-tip ta' kummenti ħorox joħorġu biss meta fin-nofs ikun hemm il-Beltin. Wisq nibża li fil-ġewwieni, il-kummenti m'humiex indirizzati lejn il-klabb imma lejn il-Beltin bħala komunità. Komunità, li għal kuntrarju ta' dak li sostna ufficcjal li kellimt ftit tal-ġimgħat ilu flimkien mas-Sindku tal-Belt, Alexiei Dingli, għadha tkaxkar stigma. Stigma li nibtet snin ilu meta l-Belt, riżultat tar-riġenerazzjoni ta' wara il-gwerer, rat fiha kull tip ta' nies, bħal f'kull belt imġarrba oħra. Stigma li llum għadha tiġi rreklamata minn ħafna, hekk kif jisimgħu li Belti wettaq xi att kriminali.

Inzerta wkoll li sforz l-appartenenza li għandha din il-komunità lejn il-klabb tal-futbol li jirrappreżentaha, l-attendenza fl-istadium spiss tkun imdaqqsa u aktar minn dik avversarja b'possibiltà akbar li jattendu wkoll persuni li l-interess tagħhom mhux ġenwinament l-isport.

Il-klabb belti spiss ikun fil-quccati, jitħabat għat-titli u jilgħab logħbiet finali, waħda wara oħra. Partiti jaħarqu, li fihom tikber it-tensjoni u fejn facli xi hadd jitlef rasu u jidher fil-gażżetti. Facli tgħid li l-partitarji ta' Bubaqra huma pacifici ngħidu aħna!

Bħalma dejjem għamilt, bl-ebda mod ma nifraħ lil partitarju jew plejer tal-Valletta FC u/jew Belti li jaggredixxi jew iġib ruħu b'mod mhux sportiv. Ma naqbilx lanqas ma min jifraħ quddiem atteġġjamenti hekk.

Il-kummenti retorici ta' nies li jaslu għal konklużjonijiet mhux infurmati, jirritawni mmens. Iktar u iktar meta certu nies inqishom mal-intelliġenti, nies li jmorru jgħamlu xogħol volontarju ma' tfal li ġejjin minn ambjenti difficli, ħabsin jew familji mkissrin.
 • Minjaf kemm tfal Maltin jgħaddu minn problemi għax iġorru l-istigma li ħaddieħor sostna fuq il-komunità tagħhom?
 • Smajna bi stejjer ta' żgħażagħ li sabuha difficli jsibu xogħol għax "mill-Belt" jew "minn Bormla"... anki dawk b'kondotta nadifa. Għalfejn?
 • Smajna b'għalliema li ma jmorrux jgħallmu fi skejjel f'lokalitajiet simili... Għalfejn? Int għandek sehem?

Forsi ma tifhimnix. Forsi inti medhi tixgħel ix-xemgħat jew tittallab għall-karità,  mal-abbatini sħabek.

Issa li dalwaqt naraw il-brand ufficcjali għal Belt Valletta hekk kif maħduma mill-Kunsill Lokali, (ara hawn) nerġa nħeġġeġ lil sieħbi, is-Sindku Alexiei Dingli sabiex tassew jieħu bis-serjetà l-element tal-istigma li ġġorr fuqha din Beltna tant għażiża. Ikun inutli nsebbħu l-qoxra ta' barra mingħajr ma nfejjqu l-uġiegħ intern. Nittama li din il-kitba ma taqax f'widnejn torox.

8 comments:

 1. Wisq nibza li taqa f'widnejn torox Pawl però imqar taqraha persuna wahda li mhijiex Beltija u tibda tara l-affari minn lenti ohra.

  FORZA VALLETTA DEJJEM U KULLIMKIEN u iva jiena kburija li nghid li jiena Beltija, stigma jew mhux stigma. Hadd u qatt mhu ser igghielni nhoss xi tip ta' inferiority complex ghax jiena nhobb il-Belt li qattajt tfuliti fiha u li fiha gejjin hafna nies minn familti.

  ReplyDelete
 2. Frederick Williams27 September 2011 at 19:40

  Prosit kliem bis-sens u veritier.

  ReplyDelete
 3. Pawl,
  Stigma mhijiex xi haga li tkejjila b'riga komuni, li tfejjaqa b'medicina semplici. Huwa fenomenu socjali li jaf idum is-snin ikarkar biex jitnehha, u difficli tindirizzah direttament. Anzi kwazi kwazi, izjed ma titkellem fuqu, izjed tigbed l-attenzjoni lejh, u qisek tkabbru involontarjament.
  Jien nahseb li s-sigriet huwa li l-Belt ghandha tkompli tigi rigenerata, tinghata izjed hajja, u titpogga izjed fuq par ma' hutha l-ibliet kapitali Ewropej. Fil-Belt ghandna jkollna izjed moviment u nnovazzjoni, izjed zghazagh, arti u muzika, zfin, kant...
  B'hekk in-nies tidhol il-Belt, issir thobb il-Belt, ghax tkun ghexet mumenti sbih u importanti fil-Belt. B'hekk titnehha l-istigma!

  ReplyDelete
 4. prosit Ed! Jien inhoss li ghandha tinbeda hidma minnufih li tghati spinta lil familji ta' klassi baxxa fil-kapitali. L-istess, spinta lil kwalita' u l-immagini tal-iskola primarja. Narahom fundamentali, id f'id ma dak li semmejt int. Int qed thares minn barra 'l gewwa jien qed nara minn gewwa 'l barra.

  inhobbok ghaziz hijja Belti

  ReplyDelete
 5. Naqbel mieghek Pawl!
  U daqs kemm tista' titkellem fuq dawn l-affarjiet, minn gewwa 'l barra inti, ma nistax jien.
  Ippermettili inserrahlek rasek pero, li l-Maltin ihobbuha l-Belt. U forsi jhobbu jinku lill-Beltin ukoll. Ghax ghal kull Notte Bianca, Karnival, Military Tattoo, Jum l-iScouts jew Festa Pubblika, il-Belt jigu... u ma jiddejqux minn stigmi.. la tal-Belt u qas tal-Beltin.

  inhobbok ukoll hijja Belti!!

  ReplyDelete
 6. Hallili d-dritt li ma naqbilx. Hemm hafna Maltin li jhobbu lil Belt imma hemm ammont li jkompli jinstiga kontra l-Belt u kontra l-Beltin mal-ewwel cans. Naf x'qed nghidlek.
  Is-success ta' avvenimenti tal-massa tal-Belt ma hux mera tal-imhabba tal-Maltin lejn il-Belt u l-Beltin. Nippretendi nara mhabba meta Belti jmur ifittex xoghol, meta nies tghidilhom jimxu fil-qalba tal-Belt, meta tistaqsi lil xi hadd hux lest jibghat lill-ibnu fl-iskola ta' Sant' Iermu.

  Grazzi tal-feedback dward! VSP!

  ReplyDelete
 7. Kliem veru u ta min jaqraw al darba darbtejn Pawl!!
  Nihu minni, kemm il-darba iltqajt ma problemi li semmejt... imma tigi haga normali, ax isir haga ta kuljum.
  J'Alla dak li promonejt (Valletta Brand) isir, ax nahseb li al Belt tant sabieha u unika taghna, ana ikolna izjed rispett.

  ReplyDelete
 8. Ghandek ragun Pawl. L-affarijiet qed jinbidlu bil-mod pero irridu nahdmu aktar. Thanks Pawl

  ReplyDelete

Ikkummenta hawn